Analisi FEM

Realizzazione di Analisi FEM (Finite Elements Model) di singoli elementi strutturali o sistemi complessi.

  • Analisi strutturali;
  • Analisi termo strutturali;
  • Analisi dinamiche.